ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
આજના મુલાકાતીઃ : 2710
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 3004
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 87528863
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 68324255