ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
આજના મુલાકાતીઃ : 731
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 4459
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 104114711
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 76750399