ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
આજના મુલાકાતીઃ : 49949
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 122476
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 115141205
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 82383137