ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
મુન્તખબ સહીફએ મહેદિય્યહ

 

PDF

પીડીએફ ફાઈલ

 

 

મુલાકાત લો : 4311
આજના મુલાકાતીઃ : 87691
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 164708
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 139461850
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 96008918