ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
મુન્તખબ સહીફએ મહેદિય્યહ

 

PDF

પીડીએફ ફાઈલ

 

 

મુલાકાત લો : 3658
આજના મુલાકાતીઃ : 51375
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 122476
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 115144058
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 82384564