امام صادق فیق پوسی کسل بیونید پقری ناکهوےنمنرونه تهوک نارےنری ژهیوگنگ مه کهوی فیق پوے چوکی بیک پاٍ
دیرینگنی هلته چس کن : 1169
گوندے هلته چس کن : 6042
هلته چس گنگ مه : 93245904
هلته چس گنگ مه : 71196259