امام صادق فیق پوسی کسل بیونید پقری ناکهوےنمنرونه تهوک نارےنری ژهیوگنگ مه کهوی فیق پوے چوکی بیک پاٍ
دیرینگنی هلته چس کن : 56133
گوندے هلته چس کن : 122476
هلته چس گنگ مه : 115153573
هلته چس گنگ مه : 82389321