امام صادق فیق پوسی کسل بیونید پقری ناکهوےنمنرونه تهوک نارےنری ژهیوگنگ مه کهوی فیق پوے چوکی بیک پاٍ
دیرینگنی هلته چس کن : 96502
گوندے هلته چس کن : 164708
هلته چس گنگ مه : 139479470
هلته چس گنگ مه : 96026538