امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

      پيشگفتار

 • يك نكتۀ مهمّ   
 • موضع تهديدآميز پيامبر اكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم در برابر دلباختگان به يهود و نصارى  
 • بى‏ ايمانى رمز رفتار وحشيانۀ يهود   
 • گزارش «هيتلر» دربارۀ يهود  
 • دربارۀ اين كتاب   
 • معاويه در روز غدير  

 

   1)  ارتباط بنى اميّه با يهود

 • يهود و القاء افكار انحرافى در ميان مسلمانان   
 • نقشۀ ديگر يهود براى نابودى اسلام  
 • يهود و پشتيبانى از امويان   
 • بررسى و تحليل گفتار «گلدزيهر» و...    
 • حجّاج؛ واردكننده افكار يهود   
 • نژادپرستى يهود   
 • نژادپرستى امويان 
 • بى‏ بندوبارى يهود و دشمنى آنان با اسلام   
 • مسموم كردن پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم   
 • شهيد شدن برخى از بزرگان اسلام به وسيله يهوديان يا يهودى زادگان!   
 • خراب شدن مناره اسكندريّه به دست بنى‏ اميّه با نقشه يهود    
 • نقشه‏ هاى يهود براى ايجاد اختلاف ميان مسلمانان   

 

   2)  برخى از عمّال و كارگزاران يهود يا...

 • 1 - سلاّم بن مشكم و...   
 • 2 - گروهى ديگر از ...   
 •  3 - ابوهريره   
 • 4 - عبداللَّه بن عمروعاص   
 • 5 - مسروق بن اجدع همْدانى كوفى   
 • 6 - كعب الأحبار   
 • كعب الأحبار و عمر  
 • ارتباط معاويه با يهود توسّط كعب الأحبار  
 • يهود و تغيير قبله و نقش كعب الأحبار   
 • موضع حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام در قبال كعب الأحبار و اسرائيليّات   
 • 7 - وهب بن منبّه   
 • اعتقادات وهب بن منبّه  

  

   3) ارتباط بنى اميّه با مسيحيان

 • ارتباط بنى ‏اميّه با مسيحيان   
 • وضع تأسّف‏ بار جامعۀ اسلامى در عهد اموى  
 • ترويج شعر و تبليغ از مسيحيّت   
 • قصّه‏ خوانى تميم دارى و ترويج مسيحيّت  
 • تميم دارى در دورۀ حكومت عمر  
 • طرفدارى حكومت بنى‏ اميّه از مسيحيّت  
 • دشمنى خالد با اهل بيت‏ عليهم السلام و مردم عراق  

 

 4) دو راهكار اساسىِ دشمنان

   1 - فرقه‏ سازى در ميان مسلمانان  

 • حركت زنديق‏ها در زمان امويان و عبّاسيان   
 • جهميّه  
 • معتزله در عصر امويان   
 • مرجئه در عصر امويان   
 • قدريّه، جبريّه و مرجئه در زمان بنى ‏اميّه    
 • پيشگوئى رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ مرجئه و قدريّه   
 • نقش مرجئه در جامعه  
 • كافران بهشتى!   
 • هماهنگى مرجئه با كليسا و مسيحيّت  
 • فرقه‏ هاى مرجئه  
 • ابوحنيفه و مرجئه  
 • مرجئه و شيعه    
 • مرجئه در روايات شيعه  
 • نقش يهوديان و مسيحيان در عقايد انحرافى امويان  
 • اختلافات عقيدتى راهى مهم براى نابودى مسلمانان  
 • ترويج علوم عقلى در عصر امويان و...  
 • ترجمۀ كتاب‏هاى خارجى  
 • بحث‏هاى مكتبى وسيله‏ اى براى ابقاى حكومت  

 

   2 - پنهان‏ سازى پيشگويى‏ ها    

 • الف) يهود و پنهان سازى پيشگويى‏ ها  
 • ب) مسيحيّت و پنهان سازى پيشگويى ها  
 • مسلمان شدن پادشاه انگليس   
 • نتيجه بحث  

  

   5) پيشگويى‏ ها

 • پيشگويى قرآن دربارۀ بنى ‏اميّه   
 • پيشگوئى ديگر قرآن دربارۀ بنى ‏اميّه   
 • پيشگويى قرآن دربارۀ حكَم و فرزندانش  
 • راز پيشگويى‏ هاى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم و حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام   
 • پيشگويى‏ هاى پيامبر اسلام ‏صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ بنى‏ اميّه   
 • پيشگوئى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ حكومت بنى ‏اميّه   
 • پيشگوئى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ حكومت بنى‏ اميّه به نقل الغارات   
 • پيشگوئى ديگر حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ بنى ‏اميّه   
 • پيشگوئى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ سرانجام بنى ‏اميّه   
 • پيشگويى ديگر حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ زوال بنى‏اميّه   
 • پيشگوئى ديگر حضرت اميرالمؤمنين ‏عليه السلام دربارۀ بنى‏ اميّه و بنى‏ العبّاس   
 • نيز پيشگويى ديگر حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ بنى‏ اميه و بنى‏ العباس  
 • پيشگوئى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ ورود حكَم و لعن كردن او   
 • جاسوسى حكم بن ابى العاص براى يهود، مشركين و منافقين   
 • پيشگويى پيامبر اكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ معاويه و...   
 • پيشگويى ديگر پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ معاويه    
 • نيز پيشگويى ديگر پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ معاويه   
 • باز هم پيشگوئى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ معاويه   
 • دو پيشگوئى ديگر از پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ معاويه   
 • نيز پيشگويى ديگر رسول‏ خداصلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ‏ معاويه‏ از زبان‏ عبداللَّه‏ بن‏ عمروعاص  
 • پيشگوئى رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ معاويه و عمروعاص   
 • پيشگوئى حضرت اميرالمؤمنين على ‏عليه السلام دربارۀ معاويه   
 • پيشگوئى حضرت‏ اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ پيروزى شاميان به‏ روايت‏ الغارات  
 • پيشگوئى ديگر حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام در اين باره  
 • نيز پيشگوئى ديگر حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام به نقل الغارات  
 • پيشگوئى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام به نقل مروج الذهب  
 • پيشگويى‏ هاى رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ شهادت عمّارياسر در جنگ صفين   
 • راهنمايى عمّار در جنگ صفّين   
 • سخنرانى عمّارياسر در جنگ صفّين و اعتراض به عمروعاص   
 • گفتار شبث بن ربعى به معاويه دربارۀ كشتن عمّار   
 • تواتر حديث دربارۀ شهادت جناب عمّار   
 • تأثير پيشگويى‏ هاى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ عمّارياسر  
 • 16 نكتۀ مهمّ در گفتار عمّارياسر با ذوالكلاع   
 • پيشگويى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ اويس قرنى و شركت او در جنگ صفين   
 • شهادت اويس قرنى در جنگ صفّين   
 • نكته‏ هاى مهم در اين روايت   
 • پيشگوئى حضرت عيسى‏ عليه السلام دربارۀ جنگ صفّين   
 • پيشگويى رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ حكميّت   
 • پيشگويى ديگر آن حضرت دربارۀ حكميّت   
 • نيز پيشگوئى رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ حكميّت به روايت ديگر   
 • نكته ‏هاى مهمّ در پيشگويى‏ هاى مربوط به حكميّت   
 • پيشگوئى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ عايشه   
 • پيشگويى رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ مروان و...   
 • پيوستن مروان به معاويه و خباثت او 
 • پيشگوئى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ مروان   
 • پيشگوئى ديگر حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ مروان   
 • نيز پيشگوئى ديگر دربارۀ مروان   
 • پيشگوئى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ مروان‏ بن‏ حكَم، به نقل نهاية الأرب   
 • پيشگويى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ عمرو بن سعيد بن عاص   
 • پيشگويى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم از كشته‏ شدن ذوالثديه در جنگ نهروان   
 • پيشگوئى پيامبر اكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ محمّد بن ابى‏ بكر و جريان شهادت ايشان   
 • پيشگويى پيامبر اكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم دربارۀ سمرة بن جندب   
 • پيشگويى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ كربلا   
 • پيشگويى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ حصين بن تميم، از سرداران لشكر ابن زياد در كربلا   
 • طرح جديدى براى جلوگيرى از وقوع پيشگويى ‏ها!   
 •    1 - پيشگويى حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دربارۀ شهادت رشيد هجرى و مقابله با آن   
 •    2 - پيشگويى حضرت اميرالمؤمنين ‏عليه السلام دربارۀ شهادت جناب ميثم تمّار و مقابله با آن 

 

 

 

 

 

  بازدید : 31579
  بازديد امروز : 12106
  بازديد ديروز : 19475
  بازديد کل : 128155412
  بازديد کل : 89167632