ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
વિજ્ઞાન અને કચ્ચરનૂ સંપુર્ણ થવું

 


PDF

 

પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ

 

 

 

મુલાકાત લો : 3694
આજના મુલાકાતીઃ : 751
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 4459
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 104114751
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 76750419