ઈમામ સાદિક઼ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યુઃ અગર હું એમના જમાનામાં હોઉં તો મારી જીન્દગીનીના તમામ દિવષો એમની સેવા કરીશ.
વિજ્ઞાન અને કચ્ચરનૂ સંપુર્ણ થવું

 


PDF

 

પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ

 

 

 

મુલાકાત લો : 3468
આજના મુલાકાતીઃ : 2744
ગઈકાલના મુલાકાતીઃ : 3004
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 87528932
સૌ મુલાકાતીની સંખ્યા : 68324289