امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
ઝ઼હુરના ઝમાનામાં કુદરતના હુસુલની તહલીલ

ઝ઼હુરના ઝમાનામાં કુદરતના હુસુલની તહલીલ

રીવાયતથી જે બહેતરીન નુકતા ફાયદો લઈ શકાય છે કે ઝમાનાએ ઝ઼હુરમાં બશરીયત માટે હૈરતઅંગેઝ તબ્દીલીઓ વજુદમાં આવશે કે જેની વજહથી ઈન્સાન રુએ ઝમાનના કોઈ દુર દરાઝ ઈલાકામાં બેઠ઼ા પોતાના દોસ્તો અને અઝીઝોને જોઈ શકશે. હજારો કિલોમીતર ની દુરીની બાવજુદ એમને આસાનીથી દેખી શકાશે અને એમના હાલાતથી આગાહી હાસિલ કરી શકાશે.

ઝમાનાએ ઝ઼હુરમાં ઈન્સાનને હાસિલ થવાવાળા આ કુદરતની ચંદ સુરતથી તજઝીયા વ તહલીલ કરવુ મુમકીન છે:

૧. જેવી રીતે ઈન્સાનની કુવ્વતે ફિક્ર કામિલ થઈ જશે અને એની કુવ્વતે ઈરાદા પણ તાકતવર હશે, પછી ઈરાદા અને ફિક્રના મુતમરકીઝ હોવાથી એ દુનિયાના દરેક હિસ્સાને જોઈને કરી શકશે મતલબ એની ઝાહીરી નઝરમાં બુસ્અત આઈ જશે યા આ કે રોયતથી મુરાદ બાતેની રોયત યા દિલ ની આંખોથી જોવું મકસુદ છે.

ગુઝશ્તા બહેસોમાં ઝમાનએ ઝ઼હુરમાં તહવ્વુલે ફિક્ર અને તકવીયતે ઈરાદાના વિશેમાં બયાન કરાયા મતાલિબની નઝરથી આ તહલીલ એક ફીતરી વાત છે.

૨. ઝ઼હુરના દરખ્શાં અને નેઅમતોથી સરશાર ઝમાનામાં સનઅત અને ટેકનોલોજીમાં આવી તરક્કી હશે કે માણસ જદીદ વસાએલથી ફાયદો કરતા એક બીજાને કાએનાતના પુરબ અને પશ્વિમમાં દેખી શકશે.

છેવટે આ નુકતા પણ મદ્દેનઝર રાખવુ જોઈએ કે હવે અમારા ઝહન કોમ્પ્યુટર, ઈન્ટરનેટ અને ટેલિવીઝનથી જાણકાર છે અને અમને માલુમ છે કે અમે ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયે એક બીજાની તસ્વીર જોઈ શકાય છે. આવા તસ્વીરી વસાએલ ની વજહથી મુમકીન છે કે આપણે ભવિષ્ય ની પિશરફતા ઈજાદાતને પણ એક કિસ્મના તસ્વીરી વસીલા સમજી લે, જેવી રીતે મુમકીન છે કે ભવિષ્ય ઈન્સાનના ઈખ્તેયારમાં આવાવાળા વસાએલ ના સિર્ફ તસ્વીરી હોય બલ્કે એમના જિસ્મને પણ દેખાડે.

૩. એની બીજી તહલીલ પણ કરી શકાય છે અને એ આ કે ભવિષ્ય માઅનવી અને માદ્દી લેહાઝથી ઈન્સાન માટે જે હૈરતઅંગેઝ અને બેનઝીર પિશરફ્ત હાસિલ થશે. ઈન્સાન એ બંનેથી ફાયદો લઈ શકશે કે જેને આપણે બયાન કર્યું.

૪. આપણે જે કંઈ બયાન કર્યું એના માટે એક બીજી તહલીલ કરવુ પણ મુમકીન છે અને એ આ કે બાતેની કુવ્વતમાં ઈઝાફાથી ઈન્સાન પોતાના મિસાલી વજુદને દુનિયાના કોઈ ખુણામાં બેઠેલા પોતાના અઝીઝ યા દોસ્તના સામે હાજર કરી શકશે એ પોતાના મિસાલી વજુદને તજસ્સુમ બખ્શસે યા તજસ્સુમના વિના જે પોતાના ભાઈઓને દેખી શકશે.

આ રીવાયતની તૌઝીહમાં જે નુકતાનો ઈઝાફો કરવો જોઈએ એ કે આપણે ભુતકાળ તહેલીલાતમાં થી બઘી યા કંઈક યા કોઈ એક તહેલીલને કબુલ કરે યા રીવાયતની તૌઝીહમાં કોઈ બીજી તહેલીલ લાવે, પરંતુ આ મતલબને જરૂર મદ્દેનઝર રાખે કે આ રીવાયતના ઝાહિરથી આ ફાયદો લઈ શકાશે કે આ કુદરત એટલે દુનિયાની કોઈ જગ્યામાં બેઠેલા ઈન્સાનને જોવા, એક આવી હાલત છે કે જે આમ લોકો માટે વજુદમાં આવશે એટલે રીવાયતથી ઉમુમી હાલત ઈસ્તેફાદહ થાય છે.

આ પરથી જે રીવાયતથી પણ રોઅયતની વઝાહત કરીએ પરંતુ આ જાણી લઈએ કે ઝ઼હુરના ઝમાનામાં દુર ઈલાકાઓથી રોઅયત સિર્ફ કોઈ ખાસ ગરોહની ખુસુસિયાતમાંથી નથી પરંતુ આમ લોકોમાં આ કુદરત પૈદા થશે.

૫. રોઅયત અને એક બીજાને બીજી તરફ જોવુ પણ મુમકીન છે અને એ તરફ મુકાબિલના ઈન્સાનની પાસે હાજર થવુ છે. વિતેલાં થોડાક સુરતના બરઅક્સ[1] રીવાયતમાં આવી જ રીતે અને રીવાયાત પણ વારીદ થઈ છે કે જે પણ હઝરતે ખ઼િઝ઼ર અ.સ. ને સલામ કરે એ એમના નઝદીક હાઝર થાય છે. હવે આ રીવાયત ઉપર તવજ્જો કરીએ:

એક રીવાયતમાં હઝરત ઈમામ રઝ઼ા અ.સ., હઝરત ખ઼િઝ઼ર અ.સ. ના વિશે ફરમાવે છે એએ

"انہ لیحضر حیث ما ذکر، فمن ذکرہ فیکم فلیسلّم علیہ۔"[2]

એમને જ્યારે યાદ કરવુ પડે એ હાજર થઈ જાય છે તો તમારામાંથી જે કોઈ પણ યાદ કરે એમના પર સલામ મોકલે.

અમે જે સુરત ઝીક્ર કરી છે એમાંથી બાઝના બે યા બેથી વઘારે જગ્યા પર હોવુ લાઝ઼ીમ આવે છે.

૬. ઝ઼હુરના દરખ્શાં અને બાઅઝમત ઝમાનાની તબ્દીલીઓમાંથી એક તબ્દીલી ઈન્સાનની આંખો અને બસારતમાં રુનુમા હશે. એની કુવ્વતે બસારતમાં એટલો ઈઝાફો થશે કે એમા દુર સુઘીના ઈલાકાને જોવાની કુદરત ફરાહમ થઈ જશે.[3]

માણસની બસારતમાં ઈજાદ થવાવાળી તબદીલી એવી હશે કે એમાં હૈરતઅંગેઝ ઈઝાફા વજુદમાં આવશે. ઝમાનએ ઝ઼હુરમાં ઈન્સાનની કુવ્વતે બાસેરા[4] માં હૈરાન કરવાવાળા ના વિશેમાં રીવાયત પર તવજ્જો કરીએ:

ઈમામ જાફરે સાદિક઼ અ.સ. એ ફરમાવ્યું: 

"اِنّ قائمنا اذا قام مدّ اللہ لشیعتنا فی أسماعھم و ابصارھم حتی (لا) یکون بینھم و بین القائم برید، یکلّمُھُم فیَسمَعُون و ینظرون الیہ و ھو فی مکانہ۔" [5]

બેશક જયારે આપણા ક઼ાએમ અ.જ. કયામ કરશે તો ખુદાવનદે આલમ આપણા શાઆના કાન અને આંખમાં કશિશ પૈદા કરશે (અને એમની કુદરતમાં ઈઝાફા ફરમાવશે) અહીંયા સુઘી કે એમનો અને હઝરત મહેદી અ.જ. ના દરમિયાન કોઈ વાસ્તાની જરૂર નહી રહે. એ એમની સાથે વાત કરશે અને એ સાંભળશે અને એમની તરફ દેખશે હાલાંકે એ પોતાની જગ્યા પર હશે.

આ રીવાયત વાઝેહ તોર પર દલાલત કરે છે કે ઝમાનએ ઝ઼હુર માં ખુદાવનદે આલમ ઈન્સાનના દેખવા અને સાંભળવાની કુદરતમાં ઈઝાફો ફરમાવશે. બઘા હઝરત બકીય્યતુલ્લાહીલ આઝ઼મ અ.જ. ને જોઈ શકશે. ચાહે એ કોઈ પણ જગ્યા પર હોય આવી રીતે એ આપહઝરતની અવાજ પણ સાંભળી શકશે.[1] ઉલ્ટુ

[2] સહીફએ મહેદીય્યા, પેજ નં ૯૮

[3] એમાં કોઈ શક નથી કે ઝ઼હુરના ઝમાનામાં ઈન્સાનના જિસ્મમાં જે તહવ્વુલાત વજુદમાં આવશે એ ઈન્સાનની આંખો અને કુવ્વતે બાસેરા પર પણ અસર અંદાઝ થશે. ભુતકાળમાં પણ આવા લોકો હતા કે જેની કુવ્વતે બસારત બહુ કવી હતી. એમાંથી એક “અબુ અલી સીના” છે. એમનાથી અવ્યું છે કે એમણે કહ્યુ કે મેં દિવસના સમયે સિતારએ અતારુદને જોયું કે એક સમયમાં એ સુર્ય પર એવી રીતે હતો જેવી રીતે ચહેરા પર તીલ હોહ. અગર અતારુદ બીજા આસમાન અને સુર્ય ચોથા આસમાન પર છે પરંતુ મળેલા છે. એટલે એક રાશિ અને એક દકીકામાં જમા હતા છેવટે એવુ લાગતુ હતુ કે જેમ સુર્યના ચહેરા પર તીલ હોય.

કસસુલ ઓલમામાં એમની કુવ્વતે બાસેરાના વિશેમાં લખ્યું છે કે એમની બસારત એ હદ સુઘી હતા કે એ ચાર ફરસખોની દુરીથી મખીને જોઈ લેતા હતા. એક રોજ એ સુલતાનની મજલીસમાં દાખલ થયા તો એમને જોયું કે એને દુરબીન લગાયેલી છે, શેખે પુછયું કે આ દુરબીન કેટલા માટે લગાઈ છે?

સુલતાને કહયું: ચાર ફરસખથી એક સવાર આવી રહયુ છે હું એને જોવા માંગુ છું કે એ કોણ છે? શેખે કહયુ ચાર ફરસખ માટે દુરબીનની શુ જરૂર છે પછી શેખે આ જાનીબ જોઈને કહયું ફલાં શકલ અને લિબાસમાં મલબુસ એક સવાર આઈ રહયો છે, એમનો ઘોડો ફલાં રંગનો છે અને મીઠાઈ ખાઈ રહયો છે. સુલતાને કહયુ કે મીઠાઈ ખાવાવાળી ચીજોમાંથી છે, દેખવાવાળી ચીજોમાંથી નહી તો કેવી રીતે કહી શકાય કે એ મીઠાઈ ખાઈ રહયો છે?

અબુ અલી સીનાએ જવાબમાં કહયું કેમકે એના મુંહના ચારો તરફ માખી ઉડી રહી છે આ એ વાત દર્શાવે છે કે એ માણસ મીઠાઈ ખાઈ રહયો છે. જ્યારે એ સવાર આવ્યો એનાથી પુછયુ, એને પણ એજ જવાબ આપ્યો જે શેખે કહયું હતું. આવી જ રીતે એની શક્લ વ સુરત, લિબાસ અને ઘોડાનુ રંગ પણ એજ હતો જે શેખે કહ્યું હતું. એક કોલના મુતાબિક શેખે કહ્યું હતું કે એ રોટલી ખાઈ રહ્યો છે. કેમકે રોટલી ના નાના નાના ઝ઼ર્રાત એની દાઢી અને મુંછોમાં લગેલા હતા. જુસ્તજુ કરવા બાદ માલુમ થયું કે જે શેખે કહ્યું હતું એવુંજ થયું. (ગુલઝ઼ારે કુબરા, પેજ નં ૩૮૨) આપણા ઝમાનામાં પણ એવા લોકો છે જેની જોવાની તાકત બહુ વઘારે છે.

[4] જોવાની તાકત

[5] બેહારુલ અનવાર, જીલ્દ ૫૨, પેજ નં ૩૩૬

 

 

 

    بازدید : 1895
    بازديد امروز : 2181
    بازديد ديروز : 6403
    بازديد کل : 107460921
    بازديد کل : 78540884